Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad is in het leven geroepen voor leerkrachten en ouders. De leerkrachten spreken elkaar regelmatig op school, maar als oudergeleding spreken we natuurlijk niet dagelijks alle ouders.  Graag horen we u ervaringen met de school, positief of voor verbetering vatbaar. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.  Dat kan niet alleen rechtstreeks bij een van de ouders of leerkrachten van de MR, maar ook via ons  e-mail adres: mr@okkernoot.nl


De wet schrijft voor dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. Zowel leerkrachten als ouders hebben zitting in de MR. Bij onze school wordt de MR gevormd door twee leerkrachten en twee ouders. Een lid van de MR heeft een zittingsperiode van drie jaar waarna hij of zij aftreedt en maximaal tweemaal herkiesbaar is. Het schoolteam besluit over de vertegenwoordiging in de zogenaamde personeelsgeleding, dat gebeurt aan het begin van een schooljaar. Ouders worden, indien er een vacature is, vooraf in kennis gesteld van de vacature. Als ouder kun je je dan verkiesbaar stellen en/of een stem uitbrengen op je favoriete kandidaat. Indien het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal zetels vindt er geen verkiezing plaats, maar zijn de kandidaten automatisch gekozen. Op de jaarlijkse ouderavond in september wordt bekend gemaakt wie de nieuwe MR leden zijn.

Vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld één keer in de 6 weken. Wanneer de eerstvolgende vergadering is wordt bekend gemaakt op de kalender van de website en deOkkernotitie. Iedere MR vergadering is in principe open voor toehoorders, met uitzondering van zaken die als vertrouwelijk worden beschouwd. Om een vergadering bij te wonen kunt u contact opnemen met één van de MR leden. De vergaderingen worden indien nodig ook door de directeur van school bijgewoond. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl