Skip to main content

Absenties en verlof

Verlof

Regelmatig krijgen wij verzoeken tot het opnemen van een vrije dag. De aanvraag voor verlof voor vakantie buiten de reguliere schoolvakanties willen we hierbij extra onder uw aandacht brengen.

Daarnaast laten wij u weten dat wij alle aanvragen volgens onderstaande richtlijnen zullen beoordelen.

Verlof

Ieder kind heeft het recht om minimaal 10 aaneengesloten schooldagen per schooljaar met het gezin op vakantie te gaan. Soms kan dat niet in de schoolvakanties door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. Ouders kunnen dan eenmalig extra verlof aanvragen voor maximaal 10 aaneengesloten schooldagen.

Let op: dit wordt alleen toegekend als ouders seizoensgebonden werkzaamheden hebben met een piekdrukte in de vastgestelde vakantieperiodes. Door de piekdrukte is het onmogelijk om met het gezin in deze periodes op vakantie te gaan. Als u met uw gezin tijdens de andere reguliere schoolvakanties wél in de mogelijkheid bent om op vakantie te gaan, wordt de aanvraag dus niet gehonoreerd.

Ouders moeten een voldoende onderbouwde werkgevers- of accountantsverklaring inleveren bij de directie van de school. Daarin moet dan staan dat een vakantie in de reguliere vakantieperiodes van 2 weken of meer leidt tot niet overkomelijke bedrijfseconomische problemen. Alleen de verklaring dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is dus onvoldoende.

Voor verlof in de eerste twee weken na de zomervakantie mag geen toestemming worden gegeven.

Andere gewichtige omstandigheden waarvoor leerlingen vrijstelling van school kunnen krijgen:
  • Ziekte van een leerling;
  • Het vervullen van plichten, voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging, zoals eerste communie;
  • Verhuizing naar een andere gemeente (max. 1 dag);
  • Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad (max. 1 dag);
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (duur in overleg met de directeur);
  • Bij overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad (max. vier dagen);
  • Bij 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig
  • Huwelijksjubileum van ouders of grootouders (max. 1 dag);
  • Voor andere, naar het oordeel van de directeur, belangrijke redenen.
  • Wij vinden het belangrijk dat de kinderen de basisvaardigheden, taal, lezen en rekenen goed beheersen.

Tot slot…

Frequent ziekteverzuim van uw zoon/dochter (meer dan 10 dagen per schooljaar is zorgwekkend) of het regelmatig te laat op school komen, moeten wij ook melden bij de leerplichtambtenaar. Voordat wij een melding doen wordt u hiervan eerst op de hoogte gebracht door de leerkracht van uw zoon/dochter of de directie van de school.

Verlof aanvragen

Een formulier voor een verlofaanvraag kunt u invullen via het formulier op de website. Wij proberen uw aanvraag binnen 5 werkdagen te behandelen.